Gene Sharp người thầy nhân ái của các cuộc “Cách Mạng Bất Bạo Động”.