Cuối Năm Bàn Thế Sự: 2017, MộtTrật Tự Mới, Một Thế Giới Mới, TS Phan Văn Song