Công bố thông tin về tiềm năng dầu khí rất lớn ở biển Đông