Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên ngưng đe dọa