Việt Nam hãy thôi lừa bịp thế giới về thành tích nhân quyền