PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I. VIỄN ẢNH ĐEN TỐI CỦA VIỆT NAM TRƯỚC ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA TRUNG HOA