Tại sao CSVN tồn tại 43 năm sau ngày 30 tháng tư 1975: