Thực trạng về đường lối cai trị của Cộng Sản Việt Nam (CSVN).