Trung Quốc sắp đưa giàn sản xuất dầu khí vào Biển Đông