Kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 55 (1965-2019) tại thành phố Pensacola Florida.