Hoan Nghinh dân Hong Kong, Tôi Nghiệp dân Việt Nam. Bài bình luận của TS Phan Văn Song.