Một Tổng Thống Trẻ, Một Phong Trào Mới Và Một Hướng Kinh Tế Chánh Trị Mới Cho Nước Pháp. Phan Văn