Gương sáng dân chủ : Khi dân Pháp DÁM phá lệ (bài cuối) Một Mẫu Quản Trị Mới, Một Hướng Chánh Trị