Trang web Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm, thành phần Tổ Chức