Cả dân tộc bị nhà cầm quyền cộng sản dắt mũi, xỏ xiên