100 Năm Cách Mạng Cộng Sản Nga, Làn Sóng Đỏ, Những Thống Kê Đen Tối