Vũ Thư Hiên - Tôi đã viết Đêm Giữa Ban Ngày như thế nào?