Tài liệu lịch sử : Lưỡi kiếm đêm trăng tháng 03/1945: Nhật lật Pháp