Tai liệu lịch sử của BBC . Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng